• Na starcie

Drodzy kandydaci

Przed nami rekrutacja na nowy rok szkolny. Musicie dokonać trudnego wybóru, który będzie rzutował na całe Wasze przyszłe życie. Wybór ten musicie udokumentować w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Aby ułatwić Wam przebrnięcie przez ten proces przedstawiamy krótki poradnik kandydata w formie harmonogramu rekrutacji. Znajdziecie w nim najważniejsze informacje o wszystkich etapach rekrutacji, a przede wszystkim o terminach ich zakończenia. Mamy nadzieję, że przyczynimy się w ten sposób do tego, że bezproblemowo przejdziecie ten proces i dostaniecie się do wymarzonej szkoły i oddziału, w którym chcecie kontynuować naukę.

Harmonogram rekrutacji

 • Złóż wniosek o przyjęcie

  W tym terminie, do godziny 15 00, musisz złożyć wniosek o przyjęcie do wybranej przez Ciebie szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez Ciebie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W tym celu zarejestruj się w systemie rekrutacji elektronicznej i wybierz oddziały, w których chciałbyś kontynuować naukę. Następnie wydrukuj podanie i dostarcz podpisane przez Ciebie oraz Twoich rodziców bądź opiekunów prawnych do szkoły pierwszego wyboru.

  Po dostarczeniu podania do szkoły nie zmieniaj już kolejności wybranych oddziałów w systemie elektronicznym. Jeżeli informacja w systemie będzie różnić się od informacji na podaniu, to podczas weryfikacji podanie zostanie odrzucone.

 • Dostarcz niezbędne dokumenty

  Po otrzymaniu oryginału i kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego wypełnij umieszczony w systemie rekrutacji formularz osiągnięć, w którym wprowadź informacje o ocenach ze świadectwa, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach, np. konkursach, olimpiadach. Pamiętaj, by wpisywać do systemu dokładnie to i tylko to, co jest wpisane na świadectwie.

  Po wypełnieniu formularza w systemie zanieś do szkoły pierwszego wyboru kopię lub oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz poświadczenia osiągnięć.

 • Sprawdź czy zostałeś zakwalifikowany

  W tym dniu, o godzinie 10 00 Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 • Odbierz skierowanie na badania lekarskie

  Jeśli zostałeś zakwalifikowany do Szkoły Branżowej kształcącej w zawodach wędliniarz i cukiernik, lub do Technikum w zawodach: technik technologii żywności , technik żywienia i usług gastronomicznych i technik hotelarz odbierz skierowanie na badanie lekarskie, które jest niezbędne abyś mógł podjąć naukę w tych klasach.

  Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przedkładają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu ubiegający się o przyjecie do kształcenia w każdym zawodzie.

 • Potwierdź wolę podjęcia nauki w szkole

  Do tego dnia, najpóźniej do godziny 12 00, musisz potwierdzić wolę podjęcia nauki. W tym celu musisz przedłożyć oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie złożyłeś ich wcześniej.

  W przypadku kierunków wymagających badań lekarskich oraz kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego musisz także dostarczyć zaświadczenie lekarskie z orzeczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 • Sprawdź czy zostałeś przyjęty do szkoły

  To ważna dla Ciebie data. Tego dnia o godzinie 13 00 Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych oddziałów.

Jeżeli nie dostałeś się do żadnego z wybranych przez siebie oddziałów, możesz wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Poszukaj odpowiadającego Ci oddziału, w którym są wolne miejsca, a następnie wycofaj złożone do szkoły pierwszego wyboru podanie i skontaktuj się ze szkołą mającą wolne miejsce. Listy wolnych miejsc zostaną też wywieszone we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych.

Terminarz rekrutacji uzupełniającej

 • Złóż wniosek o przyjęcie

  Analogicznie jak wcześniej, do godziny 15 00, musisz złożyć wniosek o przyjęcie do wybranej przez Ciebie szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej rekrutację uzupełniającą wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez Ciebie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • Sprawdź czy zostałeś zakwalifikowany

  W tym dniu, o godzinie 10 00, Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 • Odbierz skierowanie na badania lekarskie

  Jeśli zostałeś zakwalifikowany do Zasadniczej Szkoły Zawodowej prowadzącej kształcenie w zawodach wędliniarz, piekarz, lub do Technikum w zawodach : technik technologii żywności , technik żywienia i usług gastronomicznych i technik hotelarz odbierz skierowanie na badanie lekarskie, które jest niezbędne abyś mógł podjąć naukę w tych klasach.

  Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przedkładają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu ubiegający się o przyjecie do kształcenia w każdym zawodzie.

 • Potwierdź wolę podjęcia nauki w szkole

  Do tego dnia, najpóźniej do godziny 12 00, musisz potwierdzić wolę podjęcia nauki. W tym celu musisz przedłożyć oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie złożyłeś ich wcześniej.

  W przypadku kierunków wymagających badań lekarskich oraz kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego musisz także dostarczyć zaświadczenie lekarskie z orzeczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 • Sprawdź czy zostałeś przyjęty do szkoły

  Tego dnia Komisja Rekrutacyjna o godzinie 13 00 poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych oddziałów.